Ambulante handel

Ambulante handel

Korte omschrijving

Jeugdverenigingen die deur aan deur gaan verkopen of op de markt producten verkopen die mensen mee naar huis kunnen nemen om hun kas te spijzen, hoeven zich geen zorgen te maken. Ze zijn uitgezonderd van de wet op de ambulante handel. Voorwaarde is wel dat zij erkend zijn door een gemeentelijke, provinciale of Vlaamse overheidsinstantie. Vroeger (tot oktober 2006) bestond deze uitzondering nog niet.

Relevantie

Deur aan deur verkoop van kleine dingetjes om de kas van je jeugdvereniging te spijzen. Welke groep heeft dat nog niet gedaan?

Jeugdverenigingen die erkend zijn en gesubsidieerd worden door een openbaar bestuur (gemeente, provincie, Vlaanderen) worden vrijgesteld van alle administratieve verplichtingen voor ambulante handel. Wanneer je met je jeugdvereniging je kas wilt spijzen door van deur tot deur te gaan of producten te verkopen die mensen direct mee naar huis kunnen nemen , hoef je niets te melden, aan te vragen of te verantwoorden.

Vroeger (tot september 2006)moesten jeugdverenigingen een jaarlijkse erkenning en een specifieke toestemming per activiteit aanvragen bij het Ministerie van Middenstand.

Stappenplan

Je moet met een aantal zaken rekening houden:

  • Zulke verkopen mogen slechts af en toe gebeuren. Enkele keren per jaar kan gerust, maar zeker niet wekelijks;
  • Jullie "verkopers" zijn best herkenbaar als lid of medewerker van jullie organisatie. Een uniform of ander herkenningsteken volstaat;
  • Bij de eventuele verkoop van voedselwaren moet je de regels met betrekking tot de volksgezondheid respecteren. Hou dus een oogje op hygiëne, versheid en dergelijke;
  • Dergelijke verkopen kunnen natuurlijk enkel maar ten voordele van jullie organisatie of ten bate van een ander menslievend, sociaal, cultureel, sportief of educatief doel. Niet uit persoonlijk winstbejag of louter commerciële overwegingen.
Tips

Het verkopen van etenswaren valt alleen onder ambulante handel, wanneer mensen de producten mee naar huis kunnen nemen. Dan kom je ook in aanmerking voor de uitzonderingsregel op de ambulante handel.

Het verkopen van wafels, die mensen meteen kunnen opeten, is geen ambulante handel. Let daar dus mee op.

Wet

De algemene vrijstelling voor jeugdverenigingen is opgenomen in het Koninklijk Besluit over de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten.

Ze staat ook klaar en duidelijk in een omzendbrief van de Minister van Middenstand Laruelle aan de gemeenten.

Afkondigingsdatum
zaterdag, 30 september, 2006
Formulieren
Uitgever en website

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
DG KMO
WTC III, 25ste verdieping
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
tel 02 277 64 34
e-mail:EVA@economie.fgov.be
website: http://mineco.fgov.be/SME/travelling_trade/travelling_trade_nl.htm

Deze website verwijst rechtstreeks door naar een pagina over ambulante handel.

Voorbeelden
Nuttig

Waneer je wat meer wilt weten over de ambulante handel in het algemeen, dan kun je de wettekst van Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 raadplegen.

Hier vind je de brochure van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie over de algemene aanpassingen met betrekking tot de ambulante handel. Een nieuw tijdperk voor de ambulante handel. Op bladzijde 61 vind je de uitzonderingsregel voor het jeugdwerk terug.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met het Steunpunt Jeugd.

Grondgebied
Trusty