Belasting voor aanplakking

Belasting voor aanplakking

Korte omschrijving

Wanneer er affiches of aanplakbrieven opgehangen worden moet daarvoor een belasting betaald worden. Aanplakbrieven groter dan 1 m² kost € 0,50 (50 eurocent) per 1 m². Affiches die een formaat hebben dat kleiner of gelijk is aan 1 m² zijn vrijgesteld van deze taks.

Relevantie

Het jeugdwerk is niet vies van een feestje zo nu en dan. Of je nu optredens organiseert of een fuifje geeft, als je die wilt promoten met affiches groter dan 1 m², dan moet je aan deze regel voldoen.

Op álle affiches en plakbrieven, groter dan 1 m², die voor het publiek zichtbaar zijn, wordt een belasting voor aanplakking geheven. (art. 188 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen)

Affiches met een kleinere oppervlakte dan 1 m² of gelijk aan 1 m² (zoals affiches inA3, A2 en A1-formaat) zijn vrijgesteld van taks. Goed nieuws dus voor het jeugdwerk, want hiervoor hoeft dus niets te worden betaald.

Veel jeugdverenigingen maken vaak gebruik van A3-affiches (formaat 29,7x42 cm), A2-affiches (formaat 42x59,4 cm) en A1-affiches (formaat 59,4x84,1 cm). Ze zijn kleiner dan 1 m² en dus vrijgesteld van taks.

Voor affiches groter dan 1 m² bedraagt de taks € 0,50 per 1 m². De taks wordt dus bepaald naargelang de grootte van de affiche. Voor een affiche die 1,5 m² groot is, moet je dus € 0,50 x 1,5 = € 0,75 per exemplaar betalen.

De voorbije jaren dachten velen, ten onrechte, dat het sociaal-culturele werk vrijgesteld is van deze taksen. Daarom staan er ook vaak de volgende regels onderaan de affiches: “Vrij van zegel volgens art. 198/7 van het wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen” of “vvz art. 198/7”. Wat zegt nu artikel 198 punt 7 van dit wetboek? “De plakbrieven houdende aankondiging van feesten, vermakelijkheden, plechtigheden of inzamelingen uitsluitend ingericht met een liefdadig of menslievend doel, zijn vrij van de belasting voor aanplakking.”

Vele verenigingen gaan ervan uit dat hun eigen vereniging ook een liefdadig of menslievend doel is. Helaas interpreteert de wetgever dat niet zo. Het artikel is enkel van toepassing als de volledige opbrengst van de activiteit weggeschonken wordt aan een goed doel. Is dit niet het geval en gebruik je affiches groter dan 1 m² ben je verplicht een aanplakkingstaks te betalen.

Stappenplan

Affiches kleiner dan of gelijk aan 1 m² (bvb. A3, A2, A1) zijn vrij van taks, daar hoeft verder niets voor te gebeuren.

 • Affiches groter dan 1 m² ter bekendmaking van feesten "uitsluitend ingericht met een liefdadig of menselijk doel" zijn vrij van de belasting van aanplakking. Vermeld dan links onderaan op de affiche "Vrij van zegel volgens art. 198/7 van het wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen" of "vvz art. 198/7";
 • Voor alle andere ‘evenementen' die je promoot met affiches groter dan 1 m² moet men een aangifte indienen bij het regionale kantoor van de Sector der Registratie en Domeinen van het Ministerie van Financiën.

Een lijst met lokale kantoren bestaat niet. Je kan wel het juiste kantoor opvragen bij het Ministerie van Financiën (zie contactadres).Na de betaling van de taks, krijg je dan een registratienummer toegewezen die je op je affiches onderaan links moet laten drukken;

Indien je via een drukker je affiches laat drukken, maak je best een afspraak met de drukker. Drukkers hebben de mogelijkheid om dit zelf te regelen met het Ministerie van Financiën.

(In het verleden moest men zegels kopen en deze op de affiches plakken. Met de invoering van de euro besliste de overheid om geen kleine zegels meer te maken. In de plaats hiervan werkte ze een nieuwe regeling voor betaling uit, zonder zegels.).

Tips
 • Vermeld altijd een verantwoordelijke uitgever. Dit doe je met de afkorting V.U. met daarachter zijn naam, voornaam en het domicilie adres van deze persoon. Vernoem niet het adres van de organisatie;
 • Drukken met zwarte inkt op witte affiches was vroeger verboden, deze kleurencombinatie was voorbehouden voor de overheid. De wet houdende administratieve vereenvoudiging van 3 februari 2005 heft het decreet van 22-28 juli 1791 tot regeling van de kleur van de aanplakbiljetten op. (art. 2) Dit betekent dat je voortaan voor affiches ook zwarte letters op een witte achtergrond mag gebruiken;
 • Er mogen geen verkeerstekens op de affiches worden afgebeeld;
 • Fluorescerende affiches moeten op minstens 75 meter afstand van verkeerslichten worden aangeplakt;
 • Let op met ‘wild' aanplakken. Hiervoor kun je meestal een behoorlijke boete krijgen. Dus niet aanplakken op bushokjes, elektriciteitscabines, afsluitingen, muren straatmeubilair, privé-eigendom...;
 • Om je affiches te mogen plaatsen op gemeentelijke aanplakborden moet je informeren bij de gemeente zelf. Vaak is het zo dat de affiches dan moeten worden binnengebracht bij de gemeente, die ze dan zelf op de aanplakborden aanbrengt;
 • Als je zelf aanplakborden wilt zetten heb je in de meeste gevallen een bouwvergunning van de gemeente nodig. Wil je aanplakborden plaatsen langs gewestwegen dan moet je hiervoor eerst toestemming vragen bij de provinciale dienst ‘Bruggen en Wegen'.
 • Als je affiche ook publiciteit bevat van een commerciële sponsor is deze ook vrij van zegelrecht zolang het hoofdobject van je affiche het aankondigen van de activiteit is;
 • Let op met het gebruik van foto's, tekeningen, cartoons of stripfiguren, zeker als je ze downloadt van het internet of kopieert uit een boek of tijdschrift. Vele van deze documenten zijn auteursrechterlijk beschermd! Dat betekent dat je toestemming voor gebruik moet krijgen van de auteur en wellicht een vergoeding moet betalen.
Wet

De belasting voor aanplakking wordt geregeld in het Koninklijk besluit tot omvorming van de algemene verordening op het met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten.

De artikelen 228 tot en met 240/7 regelen de belasting voor aanplakking.

Afkondigingsdatum
zondag, 31 december, 2006
Formulieren
Uitgever en website

Dhr. Luc Robin
Ministerie van Financiën
Sector der registratie en domeinen Rijksadministratief Centrum
Financietoren bus 58
Kruidtuinlaan 50
1010 Brussel
Tel. 02 210 29 16

Website Ministerie van Financiën: http://minfin.fgov.be/

Voorbeelden
Nuttig
Contact

Voor meer informatie over feesten en concerten kan je terecht op de website van Fuifpunt: www.fuifpunt.be.

Thema
Grondgebied
Trusty