Belastingaftrek voor kinderopvang

Belastingaftrek voor kinderopvang

Korte omschrijving

Sinds 2005 kunnen ouders de kosten voor de opvang van hun kinderen onder de 12 jaar inbrengen in hun belastingaangifte. Kinderopvang is ruim opgevat. Ook onkosten voor activiteiten (bijvoorbeeld kampen) van erkende of gesubsidieerde jeugdwerkverenigingen komen in aanmerking voor fiscale aftrek.

Relevantie

Organiseer je met je jeugdvereniging een activiteit. Is er sprake van een speelplein? Weet dan dat ouders van kinderen onder 12 jaar de kosten hiervoor kunnen aftrekken van hun belastingen. Hiervoor hebben ze wel een attest nodig van de organiserende vereniging.

Sinds 2005 kunnen ouders de kosten voor de opvang van hun kinderen onder de 12 jaar inbrengen in hun belastingaangifte.

Enkele algemene beperkingen:

 • De aftrek geldt enkel voor ouders die het kind fiscaal ten laste hebben;
 • De aftrekmogelijkheid geldt tot de 12e verjaardag van het kind;
 • Het aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot € 11,20 per dag en per kind;
 • De ouders moeten de uitgaven pas inbrengen bij hun belastingaangifte. (Bijvoorbeeld voor het jaar 2008 in de belastingaangifte in 2009).

Volgens de wetgeving kunnen alle uitgaven voor vrijetijdsinitiatieven voor kinderen beneden de 12 jaar ingebracht worden. Het gaat zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen …In principe komen alle activiteiten waarvoor ‘apart’ betaald wordt, in aanmerking. Vaste kosten, zoals lidgelden, kledij of uitrusting zijn uitgesloten.

De meeste jeugdwerkactiviteiten beogen natuurlijk niet in de eerste plaats de opvang van kinderen. Toch kunnen ze voor de ouders op bepaalde momenten wel die functie hebben. Eigenlijk zijn het dus de ouders die uitmaken welke activiteiten ze als kinderopvang beschouwen. Zij maken ook zelf uit wat ze als aftrek in hun belastingaangifte inbrengen. De bewijslast voor de aftrek van de onkosten ligt trouwens bij hen.

Stappenplan

Voor de bewijslast zijn de ouders afhankelijk van het jeugdwerk. De wet verplicht echter niet om zulke attesten af te leveren. Moeten er nu meteen attesten worden uitgeschreven voor al de activiteiten? Neen, want dat is niet haalbaar voor de doorsnee vrijwillige jeugdleider. Moeten er dan helemaal geen attesten worden uitgeschreven? Dat kan ook niet omdat het de ouders op die manier bijzonder moeilijk gemaakt wordt om hun onkosten fiscaal af te trekken.

Het is dus een kwestie van gezond verstand. Er zal duidelijk bepaald moeten worden voor welke activiteiten attesten worden uitgeschreven, en of die systematisch aan iedereen afgeleverd worden of dat die enkel op vraag worden bezorgd. Het is mogelijk om hierbij enkele criteria te hanteren:

 • Hoe hoog is de kans dat ouders een bepaalde activiteit als opvang voor hun kinderen beschouwen?;
 • Is het sop de kool waard? Voor eerder lage bedragen heeft het weinig zin om attesten te maken, temeer omdat de ouders slechts een bepaald percentage van de uitgave recupereren;
 • Hoe ver kan en wil je gaan in de dienstverlening voor de ouders? Welke administratieve inspanning en kost vind je haalbaar?;
Tips

Aangeraden wordt om attesten uit te schrijven voor:

 • Aaneengesloten activiteitenreeksen gedurende de vakanties (speelplein, grabbelpas ...);
 • Zomerkampen.

Het is mogelijk om er voor te kiezen om attesten uit te schrijven voor:

 • Weekends of meerdaagse verblijven;
 • Eenmalige duurdere activiteiten.

Aangeraden wordt om geen attesten uit te schrijven voor:

 • eenmalige, relatief goedkope activiteiten;
 • bedragen lager dan € 10,-.

Prijzen verhogen?

Aangezien ouders nu een groot gedeelte van de kosten kunnen recupereren via belastingsvermindering, is het dan verstandig om de prijzen voor activiteiten, programma’s en kampen op te trekken? Het antwoord is duidelijk neen.

 • De hoogte van de belastingaftrek is afhankelijk van het belastbare beroepsinkomen van de ouders. Hoe minder inkomsten, hoe lager de belastingsaftrek. Vooral gezinnen met een zeer laag inkomen die geen of weinig belastingaftrek hebben, zouden het slachtoffer zijn van een prijsverhoging;
 • De maatregel geldt enkel voor min-12-jarigen, dus ouders van plus-12-jarigen kunnen een duurdere kampprijs niet recupereren;

Door de prijs op te trekken, wordt de drempel voor sommige deelnemers verhoogd. De ouders moeten het bedrag immers meteen betalen, terwijl ze het belastingvoordeel pas één à twee jaar later recupereren.

Wet

De voorwaarden zijn geformuleerd in afdeling VI ‘Aftrekbare bestendigen’ hoofdstuk D ‘Kinderoppas’ van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Meer specifiek artikel 113, §1. Dit artikel werd eind december 2005 gewijzigd (via de Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen - B.S. 30/12/2005). Een belangrijke wijziging - zeker wat de jeugdwerkinitiatieven betreft - is dat voortaan ook "onkosten voor kinderoppas betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur", in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

Er is ook meer informatie te vinden in onderstaande documenten.

Afkondigingsdatum
maandag, 26 december, 2005
Formulieren

De Federale Overheidsdienst Financiën stelt een typeattest ter beschikking:

Dit attest bevat twee luiken.

In het eerste luik bevestigt de gemeente dat de jeugdvereniging erkend of gesubsidieerd is.

Het tweede luik wordt door de jeugdvereniging ingevuld: per kind en per activiteit of activiteitenreeks. Hierop staan vermeld:

 • Volgnummer van het attest;
 • Naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven (diegene die betaalt heeft);
 • De naam en voornaam van het kind;
 • De geboortedatum van het kind (alleen kinderen beneden de 12 jaar komen in aanmerking!);
 • De periode waarin het kind werd opgevangen (de periode van het kamp, het weekend of de betaalde activiteit);
 • Het aantal opvangdagen;
 • Het dagtarief (er is maximum € 11,20 per dag aftrekbaar);
 • Het totaal ontvangen bedrag.

Voor het attest bij de ouders belandt moet het dus langs de gemeente en langs je jeugdvereniging passeren. Er zal dus een praktische werkafspraak moeten zijn met de gemeente, wellicht met de jeugddienst. Als dat niet spontaan gebeurt, zal je zelf moeten aandringen op zo’n regeling. Het ligt voor de hand dat de gemeente het jeugdwerk meer dan voldoende attesten bezorgt waarop het eerste luik is ingevuld.

Wanneer je de attesten aan de ouders bezorgen?

 • Dat kan meteen bij de inschrijving en betaling voor het kamp of de activiteit of het kan na afloop worden meegeven. Hoe sneller hoe beter.
 • Het kan ook later opgestuurd of bezorgd worden. De limiet is natuurlijk een tijdje voor het moment waarop de ouders hun belastingsaangifte moeten indienen (aanbevolen tegen eind april).
Uitgever en website

Algemene gegevens
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Dienst Communicatie
North Galaxy
Koning Albert II-laan 33 - bus 70
1030 Brussel

Voor meer informatie, bel het contactcentrum
Contactcenter
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
0257 257 57 (lokaal tarief )
elke werkdag van 8 tot 17 uur

Website:
www.minfin.fgov.be

Voorbeelden
Nuttig

Meer informatie staat ook op de site van de administratie Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap. Je kunt daar ook gratis een brochure over jeugdwerk en fiscale aftrek aanvragen. Wat algemenere informatie staat in een brochure van de FOD Financiën.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met het Steunpunt Jeugd.

Grondgebied
Trusty