Kippen op kamp

Kippen op kamp

Korte omschrijving

Het houden van kippen op kamp is aan een aantal regels gebonden. De wet van 14 augustus 1986 betreffende het welzijn van dieren stelt een aantal regels waaraan voldaan moet zijn. Onder andere hoe de kippen gehouden moeten worden. Regels met betrekking tot transport en slachten worden apart genoemd in twee Koninklijke Besluiten.

Relevantie

Verse eieren op kamp of je afval daar op een verantwoorde manier recycleren? Kampkippen zijn hiervoor een geschikte oplossing. 'Vogelvrij' in het houden van de kippen ben je echter niet helemaal. Je moet met een aantal dingen rekening houden, bijvoorbeeld of er niet teveel kippen samen worden gehouden en hoe je ze vervoert.

De basis voor deze regel is de wet van 14 augustus 1986 betreffende het welzijn van dieren. Dit is een zogenaamde ‘raamwet’. Dat wil zeggen dat het algemene regels geeft voor (de bescherming van) het welzijn van dieren. Deze algemene regels worden verder uitgewerkt in Koninklijke Besluiten (KB’s).

De wet zelf zegt alleen iets over het houden van dieren en wel in artikel 4, in het bijzonder de paragrafen 1,2 en 3. Het gaat hierbij om een soort algemene zorgplicht, je moet goed zorgen voor het dier en daarbij rekening houden met bijvoorbeeld zijn behoeften, voeding, bewegingsvrijheid, verluchting, et cetera.

Dit zijn de drie paragrafen uit artikel 4:

§ 1. Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen.

§ 2. Niemand mag de bewegingsvrijheid van het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, zodanig beperken dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is blootgesteld. Wanneer een dier gewoonlijk of voortdurend wordt vastgemaakt of opgesloten, moet het voldoende ruimte en bewegingsvrijheid krijgen, in overeenstemming met zijn fysiologische en ethologische behoeften.

§ 3. De verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie en de overige milieuvoorwaarden van het verblijf der dieren moeten overeenstemmen met de fysiologische en ethologische behoeften van de soort.

Daarnaast zijn er nog twee belangrijke KB’s van toepassing op het houden van kippen op kamp. Een heeft betrekking op het transport de ander op het slachten.

Het KB van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden voor vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra regelt het vervoer van dieren. Wat betreft de kippen is de bijlage van dit besluit van toepassing, meer in het bijzonder hoofdstuk 2, waar ingegaan wordt op het transport van pluimvee en als huisdier gehouden vogels en konijnen. Er moet onder meer gelet worden op aanwezigheid van voldoende voedsel en water tijdens het transport en er moet bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat ze niet kunnen ontsnappen. Het gaat hier echter te ver om alle regels op te sommen, hiervoor kun je het besluit via bovenstaande link raadplegen.

Het KB van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden zegt iets over het slachten van dieren. De belangrijkste regel uit dit besluit is dat het slachten slechts mag gebeuren door een persoon die daarvoor de nodige kennis en bekwaamheid heeft en behalve in geval van noodzaak of overmacht na voorafgaande verdoving.

Stappenplan

Bij het vervoer van de kippen moet rekening gehouden worden met een aantal zaken zoals voldoende ruimte voor de kip, voldoende licht en voldoende zuurstof.

De kippen mogen ook niet kunnen ontsnappen, neem daarom bijvoorbeeld een of meerdere vogelkooien mee waar je de kippen apart in vervoert.

Wanneer je de kippen vervoert in de auto of de camion houd er dan rekening mee dat per kip ongeveer 160 cm² per kg kip aan ruimte beschikbaar is. Voor een volwassen kip komt dat ongeveer neer op 1 A4 (3 kg).

Zorg op het kamp zelf voor voldoende ruimte voor de kippen, richt desnoods een aparte ruimte of ‘kippenren’ in waar de kippen vrij kunnen rondlopen, maar niet kunnen ontsnappen. Er is altijd wel iemand die handig is en die een mooi eenvoudig hok in elkaar kan timmeren.

Zorg ook voor voldoende voedsel en ververs minstens een keer per het water.

Ook kippen hebben gevoel, haal er dus geen rare dingen mee uit, zoals knijpen, slaan, schoppen, op de kop houden, et cetera. Mocht je toevallig betrapt worden, dan kan dit een behoorlijke boete opleveren.

Het slachten van kippen op kamp is verboden, begin er dus niet aan.

Tips
  • Zorg ervoor dat de drinkbakken voor de kippen niet de diep zijn, Kippen zijn slechte zwemmers;
  • Ververs het water een keer per dag, na 24 uur gaan er zich bacteriën in het water vormen, die niet goed zijn voor de kippen. Bovendien kan het water na verloop van tijd vervuild zijn door bijvoorbeeld zand;
  • Zorg voor voldoende uitloop: 2 m² per kip. Teveel kippen op een te beperkte oppervlakte veroorzaakt overlast;
  • Houd minimum 2 kippen, kippen zijn sociale dieren en hebben elkaars gezelschap nodig;

Weet vooraf al wat je nadien met de kippen gaat doen, zorg dat je een goede bestemming hebt.

Wet

De wet van 14 augustus 1986 betreffende het welzijn van dieren regelt hoe er omgegaan moet worden met dieren en geldt dus ook voor kippen.

Het KB van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden voor vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra regelt het vervoer van dieren. Hoofdstuk 2 van de bijlage gaat specifiek in op regels voor het vervoer van pluimvee.

Het KB van 16 januari 1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden zegt iets over het slachten van dieren. Het KB gaat vooral in aan de voorwaarden die aan het slachten verbonden zijn.

Afkondigingsdatum
woensdag, 13 augustus, 1986
Formulieren
Uitgever en website

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Dier, Plant en Voeding
Dienste Dierenwelzijn en CITES
Eurostation, blok II - 7e verdieping
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
Tel: 02/524.74.11
Fax: 02/524.74.48
E-mail : dierenwelzijn@health.fgov.be

Op de website van de federale overheidsdienst voor volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, www.health.fgov.be/ Is meer informatie te vinden.

Voorbeelden

Enkele jaren geleden leende de jeugddienst van Evergem kippen uit aan jeugdbewegingen om ze mee te nemen op kamp. Ondertussen kan je er geen kippen meer huren, maar de handleiding om een geschikt kippenhok in elkaar te steken is nog wel beschikbaar. Deze kan je alvast inspireren.

Nuttig

Op de website van de Vlaamse Vereniging van Dierenbescherming www.dierenbescherming.be, vind je meer informatie over dierenrechten en alle wetten en besluiten die hierop van toepassing zijn.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Thema
Grondgebied
Trefwoord
Trusty