Stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige vergunning

Korte omschrijving

Zonder meer (ver)bouwen of afbreken kan niet meer. De ruimte in de gemeente is schaars en het gemeentebestuur dient hier dan ook planmatig mee om te gaan. Voor nieuwbouw, verbouw of terreinaanlegwerken is het dus noodzakelijk contact op te nemen met de stedenbouwkundige dienst voor een bouwvergunning.

Relevantie

Wanneer je wilt bouwen, verbouwen of terreinaanlegwerken wil uitvoeren is het in de meeste gevallen nodig om een bouwvergunning aan te vragen bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente.

Wanneer gebouwd of verbouwd wordt is er vaak een bouwvergunning nodig. De algemene regel is dat er bij het (ver)bouwen van een constructie een bouwvergunning vereist is. Het begrip ‘bouwen’ wordt hier heel ruim bekeken.

Er zijn uiteraard uitzonderingen op deze regel en een aantal werken zijn vrijgesteld van vergunning. Op www.ruimtelijkeordening.be vind je de bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Hier tref je een overzicht aan van werken waar je al dan niet een vergunning voor moet aanvragen. Hieronder staan de meest voorkomende voorbeelden op een rijtje:

 • Onderhouds of herstellingswerkzaamheden die geen invloed hebben op de stabiliteit, voorbeelden zijn: het vervangen van ramen door identieke ramen, het vervangen van pleisterwerk, het herstellen van kapotte verhardingen en het vervangen van kepers:
 • Tijdelijke werken die nodig zijn voor het uitvoeren van de normale werken, zoals de opslag van grond, tijdelijke verhardingen om de werf te bereiken en werfkranen;
 • Er is geen vergunning nodig voor de plaatsing van sanitaire, elektrische, verwarmings-, isolerings-, of verluchtingsinstallaties binnen een gebouw;
 • Er is geen vergunning nodig voor de inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen.
  Door de werken mag het gebruik van het gebouw niet veranderen. Ook mag het aantal woongelegenheden niet wijzigen;
 • Er is geen vergunning nodig voor de volgende zaken bij vergunde gebouwen:
  • dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak tot een maximum van 20% van de oppervlakte van het dakvlak in kwestie;
  • fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers op een plat dak;
  • het kaleien of pleisteren van gevels;
  • het aanbrengen van steenstrips op een gevel;
  • het aanbrengen van een waterwerende en isolerende afdekking op blinde zijgevels;
  • het plaatsen van uitklapbare of uitrolbare zonneschermen aan ramen. Die zonneschermen mogen zich niet bevinden boven het openbaar domein;
  • het plaatsen van voorzetrolluiken;
  • het omvormen van een plat dak tot extensief groendak met lage begroeiing zoals een vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak.
 • Er is geen vergunning nodig voor de plaatsing van een ondergronds regenwaterreservoir, een septische put, een bezinkput, een ondergrondse waterzuiveringsinstallatie, een infiltratiebed en/of een ondergrondse brandstoftank voor de verwarming van een vergund gebouw. Deze installaties moeten minimum één meter van de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen verwijderd blijven

Voor nog meer uitzonderingen wordt verwezen naar deze website. Een gemeente kan deze werken wel vergunningsplichtig maken, bijvoorbeeld in verkavelingsvoorschriften of in een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Vraag daarom voor je aan de opmaak van je plannen begint steeds naar de bouwvoorschriften voor het perceel op de dienst stedenbouw van de gemeente.

Stappenplan

1. Samenstellen van het aanvraagdossier

In heel wat gevallen is de medewerking van een architect vereist voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning (vroeger "bouwvergunning" genoemd). Die architect zorgt dan in jouw plaats dat het aanvraagdossier alle nodige documenten en plannen bevat. Als aanvrager moet je dan enkel die documenten ondertekenen.

Is de medewerking van een architect niet vereist? Dan mag je zelf het aanvraagdossier samenstellen.

2. Indienen van het aanvraagdossier

Jij (of je architect) dient de aanvraag op het gemeentehuis in. De aanvraag kan ook met een aangetekende brief worden verzonden. In beide gevallen krijg je als aanvrager een ontvangstbewijs. Vanaf dan begint de behandelingstermijn van je dossier te lopen.

3. Behandeling van de aanvraag

De decreten ruimtelijke ordening voorzien in twee vergunningssystemen. Als de gemeenten voldoen aan een aantal voorwaarden, gaan ze over van het "oude systeem" naar het "nieuwe systeem". Voor de gemeente betekent dit dat ze niet langer voor het gros van de vergunningen extra advies moet inwinnen en dus meer autonomie krijgt bij het behandelen van de aanvragen. Voor de aanvrager zelf is er geen wezenlijk verschil.

4. Vervolg van de procedure

De procedure kan – na stap 3 – dus twee kanten op, volgens het oude en nieuwe systeem. Meer informatie over het oude systeem vind je hier, meer informatie over het nieuwe systeem vind je hier.

Binnen de 75 dagen moet de gemeente een beslissing nemen (verlengbaar met 30 dagen indien er een openbaar onderzoek nodig is). Als er geen beslissing genomen is, staat dit gelijk met een weigering.

Tips

Weet dat in de meeste gevallen de medewerking van een architect vereist is voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Men beoordeelt namelijk je bouwplan in detail. De meeste architecten overleggen ook eerst met iemand van de gemeentelijke diensten voor ze een bouwvergunning aanvragen zodat het dossier in orde is.

Informeer, voor je bouwplannen uitwerkt of werken uitvoert, bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar het lokaal zich bevindt of gebouwd moet gaan worden. Zij kunnen je vertellen welke bouwvoorschriften van toepassing zijn. Een perceel kan immers onderhevig zijn aan heel wat bouwvoorschriften. Die kan je opvragen bij de dienst stedenbouw. Bij deze dienst zijn normaal gezien ook de nodige aanvraagformulieren te krijgen. Ook de aanstiplijsten die bepalen hoe een bouwaanvraagdossier moet samengesteld worden, kunnen bij deze dienst worden opgevraagd. De aanstiplijsten zijn terug te vinden op www.ruimtelijkeordening.be bij de rubriek ‘formulieren’. Hier zijn ook de aanvraagformulieren te downloaden.

Alles in orde en klaar voor de bouw, weet dan dat het mogelijk is om de gemeente een handje toe te laten steken. Bij de uitleendienst is materiaal beschikbaar, van schop tot cementmolen.

Wet

De vergunningsplicht is bepaald in het decreet van 18 mei 1999 op de ruimtelijke ordening, Titel 3 Vergunningbeleid, Hoofdstuk III vergunningen. Of de werken vrijgesteld zijn van vergunning, kan je terugvinden in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Of je voor je aanvraag een architect nodig hebt, kan je vinden in het besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect.

Afkondigingsdatum
donderdag, 13 april, 2000
Formulieren
Uitgever en website

Informeer bij de stedenbouwkundige dienst van jouw gemeente.

Voorbeelden
Nuttig

Neem ook eens een kijkje op www.ruimtelijkeordening.be voor informatie over ruimtelijke ordening in België. Ook de website www.lokalenmap.be biedt enige achtergrondinformatie.

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Trusty