Vergunning voor schenken van sterke drank

Vergunning voor schenken van sterke drank

Korte omschrijving

Voor het schenken van sterke drank is een vergunning nodig - ook als je alleen een meerdejarig publiek van de sterke drank wil laten genieten. Sinds 2005 moet je die vergunning aanvragen bij de gemeente. Naar aanleiding van het Nationaal Actieplan Alcohol 2008-2012 verden recent enkele normen verduidelijkt.

Verkopen, schenken of aanbieden van sterke drank aan min-achtienjarigen was en blijft verboden! Of je nu een vergunning hebt of niet!

Relevantie

Jeugdverenigingen stellen zich wel vaker de vraag of ze sterke drank mogen schenken als ze een feestje organiseren... Mag een jeugdlokaal uberhaupt sterke drank verkopen? Krijg je de nodige vergunning zomaar?

De vergunning

Voor het verkopen van sterke drank is de Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank van 28 december 1983 van toepassing. Tot 2005 moest voor de verkoop van sterke drank een vergunning aangevraagd worden bij de dienst Douane en Accijnzen. In het kader van de administratieve vereenvoudiging is deze regel komen te vervallen. Sindsdien moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en occasionele verkoop van sterke drank.

De gemeente zal nagaan of je je als houder van een drankgelegenheid (vaste en reizende) niet in één van de gevallen van uitsluiting bepaald bij artikel 11, § 1,2° tot 7° en 9° van de 'Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank' bevindt. Onder deze uitzonderingsregels vallen bijvoorbeeld mensen die een veroordeling hebben voor een strafbaar feit of heling en bij wie dit dan ook op het strafblad staat..

En dan nog, op basis van artikel 9 van de ‘Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank' van 28 december 1983, kunnen jeugdverenigingen geen aanspraak maken op een permanente vergunning sterke drank. Voor occasionele verkoop kan de gemeente echter gevraagd worden een vergunning ('een speciale machtiging') af te leveren voor 'openbare manifestaties zoals sportieve, politieke en culturele manifestaties.

Een permanente vergunning is dus uit den boze voor jeugdverenigingen. Wat de occasionele verkoop betreft (vergunning voor een aantal dagen) moeten de gemeentes zelf bepalen welke formaliteiten er dienen vervuld te worden. Tussen de gemeentes onderling kunnen dr procedures aardig verschillen.

... en de minderjarige

In het kader van het Nationaal Actieplan Alcohol 2008-2012 bepaalt voortaan het nieuwe artikel 6§6 van de wet van 24 januari 1977 'betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten' aan wie sterke drank verkocht mag worden. Dit artikel bepaalt onder andere:

'Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-achttienjarigen. Van elke persoon, die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan achttien.'

Niets nieuws eigenlijk... ook voordien mocht geen sterke drank verkocht, geschonken of aangeboden worden aan minderjarigen. Dit artikel brengt een aantal regels, die voordien versnipperd in verschillende wetten opgenomen waren, bij elkaar en maakt het geheel overzichtelijker. (In hetzelfde artikel wordt ook de verkoop, het schenken en aanbieden van producten op basis van alcohol aan min-zestienjarigen geregeld.)

 Alcoholpops en cocktails?

Alcoholpops en alcoholhoudende cocktails vallen binnen de definitie van sterke drank... onafhankelijk van het alcoholpercentage dat ze hebben! Ze mogen NIET verkocht, geschonken of aangeboden worden aan minderjarigen!

Dergelijke dranken mag je m.a.w. niet standaard aanbieden in jeugdlokalen! Wil je ze tijdens eenevement opnemen in het assortiment drank, heb je de gemeentelijke vergunning nodig!

Stappenplan

Wanneer voldaan is aan de voorwaarden betreffende moraliteit en de vereisten op het gebied van hygiëne, zal de gemeente autonoom kunnen bepalen onder welke vorm de vergunning voor het verstrekken van sterkedrank zal worden afgegeven.

In 'lokalen waar hoofdzakelijk groeperingen van minderjarigen bijeenkomen is het verboden een drankgelegenheid in te richten waar sterke drank wordt verstrekt, zelfs gratis',...tenzij er een 'bijzondere machtiging' van de gemeente is!
Dit alles kan je vinden in de Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (Art. 9).

In een jeugdhuis kan er met andere woorden nooit permanent sterkedrank worden geschonken. Bestuurders die dit toelaten zijn dus strafbaar en kunnen ook aansprakelijk gesteld worden als er iets fout loopt bij minderjarigen ten gevolge van de consumptie van sterkedrank.

Je mag, volgens de wet, van iedereen die (sterke) drank of andere alcoholhoudende producten wenst te kopen vragen om zijn/haar leeftijd aan te tonen. Voor een gewoon pintje moet je immers plus-zestien zijn, voor sterke drank plus-achttien. Je mag niet expliciet naar de identiteitskaart vragen - je bent immers niet bevoegd een identiteitscontrole uit te voeren. Wel vraag je de leeftijd aan te tonen; de jongere in kwestie kan dan vrijwillig de identiteitskaart bovenhalen, maar er zijn ook andere documenten waaruit de leeftijd blijkt: rijbewijs, studentenkaart, donorkaart,... Een jongere die niets op zak heeft om zijn leeftijd te bewijzen zal GEEN alcoholhoudende dranken mogen krijgen...

 De leeftijd vragen is geen verplichting - als je zeker bent dat de jongere in kwestie de nodige leeftijd heeft, moet je niet nog eens vragen die aan te tonen. Ben je niet zeker, vraag je er best naar. Verkoop/svhenk je alcoholhoudende dranken/producten aan min-zestienjarigen of sterke drank aan min-achttienjarigen - of bied je hen die aan (zelfs gratis), dan staat je organisatie in voor de gevolgen!

Het is bijna onmogelijk volledig sluitend te controleren, maar doe (aantoonbare) moeite! Werk met 'armbandjes' in verschillende kleuren, vermeld duidelijk dat je geen alcohol schenkt aan mminderjaringen,...

Tips

De regels zijn duidelijk, maar wat is nu precies sterke drank? Hiervoor verwijst het aangehaalde artikel 6§6 van de wet van 24 januari 1977 naar de fiscale wetgeving. Hier werkt men met eerder technische definities - omdat duidelijk moet zijn op welke producten welke accijnzen geheven kunnen worden. We moeten dus te rade gaan bij de 'Accijnswet' van 7 januari 1998 en de Programmawet van 9 juli 2004 (BS van 15/07/04 - tweede editie).

Artikel 16 Accijnswet bepaalt welke producten onder de noemer 'ethylalcohol' (= sterke drank) begrepen worden.

  • Alle producten van de GN-codes 2207 en 2208 met een effectief alcoholvolume van meer dan 1.2´vol, ook wanneer deze producten bestanddeel zijn van een product uit een ander hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur (GN-codes) van het gemeenschappelijk douanetarief van de Europese Gemeenschappen.
  • Producten van de GN-codes 2204, 2205 en 2206 met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 22%vol.
  • Gedestilleerde dranken die producten al dan niet in oplossing bevatten.

Cognac, grappa, whisk(e), rum, vodka, jenevers en andere aperitiefdranken zoals Pasoa of Pisang... zijn gedestilleerde dranken of bevatten kunstmatig toegevoegde gedistilleerde alcohol en vallen onder GN 2208.

Bieren, wijnen (en tussenproducten zoals porto en martini) zijn gegiste dranken (GN 2204, 2205 en 2206) - en die worden pas gezien als 'sterke drank' als ze een verhoogd alcoholgehalte (>22%vol) is, m.a.w. als er alcohol is toegevoegd of bijkomende gistingen zijn geweest waardoor het alcoholpercentage zo hoog komt te liggen. Ga je na de gisting de dranken stoken (distilleren), stijgt het alcoholpercentage ook en val je onder de categorie van gedistilleerde dranken. Zo is Cognac bijvoorbeeld het distillaat van bepaalde witte wijnen.

Alcoholpops en cocktails

Alcoholpops zoals breezers, smirnoff-ice etc. bevatten uiteenlopende alcoholpercentages tussen 5% en 20%... vaak meer dan een gewoon pintje.

Als cocktails en alcoholpops dranken bevatten die binnen de categorie GN 2207 en 2208 vallen, moeten ze sowieso beschouwd worden als sterke drank en mogen ze niet aan minderjarigen aangeboden worden! Het alcoholgehalte is van geen belang (ook al stelt de wet de limiet op 1.2%... in hetzelfde artikel staat immers ook 'ook als deze producten bestanddeel zijn van...'

Zodra er gedistilleerde drank in je mix zit, blijft het product een 'sterke drank'!

Afkondigingsdatum
zaterdag, 9 januari, 2010
Formulieren
Uitgever en website

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

Eurostation II
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Tel. : +32 (0)2 524.71.11 - Call Center : +32 (0)2 524.97.97
E-mail : info@health.fgov.be

web:  www.health.fgov.be

Voorbeelden
Nuttig

Neem eens een kijkje op de website van de Vereniging van Alchohol en Drugsproblemen: www.vad.be.

Contact

Op de website van Fuifpunt www.fuifpunt.be is informatie te vinden. Ook op de website van Formaat www.formaat.be kun je terecht.

Grondgebied
Trusty