Verplaatsbare voetbaldoelen

Verplaatsbare voetbaldoelen

Korte omschrijving

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van verplaatsbare voetbaldoelen, kan het gebeuren dat de doelen kantelen en ongelukken kunnen veroorzaken. Daarom moet er bij plaatsing ervan aan een aantal eisen worden voldaan. Daarnaast moet er in het geval van een ongeval meteen een melding gedaan worden.

Relevantie

Speel je graag een potje voetbal op het speelplein of op kamp en wil je gebruik maken van verplaatsbare voetbaldoelen of ga je spelen op een terreintje waar verplaatsbare voetbaldoelen langs de kant staan? Let dan goed op, je moet namelijk aan een aantal regels voldoen.

Wanneer je gebruik maakt van verplaatsbare doelen moet je aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen hebben vooral te maken met het vastzetten van de doelen, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Daarbij kun je gebruik maken van verschillende soorten ankers. Ook de doelen zelf moeten aan een aantal eisen voldoen. Dit is echter de verantwoordelijkheid van de leverancier van de doelen.

Bij een ernstig ongeval of incident – iemand krijgt bijvoorbeeld een doel op zijn hoofd of raakt bekneld – moet je dat zo spoedig mogelijk melden bij het Ministerie van Economische Zaken, Afdeling Veiligheid.

Een ernstig ongeval is een dodelijk ongeval of een ongeval dat een blijvend letsel veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken;

Een ernstig incident is een incident dat aanleiding geeft tot of zou kunnen geven tot een ernstig ongeval.

Stappenplan

Verplaatsbare doelen moeten verankerd zijn tijdens gebruik.

Voorwaarden die aan deze verankering gesteld worden zijn:
Indien een horizontale kracht van 1100 Newton (± 110 kg) wordt toegepast in het midden van de dwarsligger, mag het voetbaldoel niet omvallen of wegglijden. De verankering dient steeds te gebeuren op tenminste drie (3) punten van het grondkader, vooral in het midden van de zijstangen en in het midden van de achterstang. Indien er geen achterstang aanwezig is, dient de verankering op ten minste vier (4) punten te gebeuren, voornamelijk voor- en achteraan in de zijstangen.

Bij verankering kan gebruik gemaakt worden van:

Een booranker, wat in de grond geschroefd wordt. Dit type anker heeft de vorm van een kurkentrekker;

Een semi-permanente verankering, Dit is een verankering die kan worden gebruikt indien het de bedoeling is om het doel steeds op dezelfde plaats op te stellen. Het is tevens een methode die kan worden gebruikt op plaatsen met een vaste ondergrond. Het anker bestaat uit twee delen. Eén deel wordt permanent in de grond geplaatst. Het tweede –losse deel dient om het doel te bevestigen aan deze ondergrondse fundering.

Een staakanker, Dit type anker kan worden gebruikt indien er in het grondkader van het voetbal voorgeboorde openingen aanwezig zijn. De lengte van dergelijke staken kan variëren van 250 mm tot 600 mm. De staken dienen zo diep mogelijk in de grond te worden gedreven. Indien de bovenkant van de staak nog uitsteekt boven de grond, dan dient dit duidelijk te worden aangegeven. Staken met een grotere diameter en/of een ruw oppervlak weerstaan grotere krachten.

Een haakanker, Dit type anker kan worden gebruikt indien er in het grondkader van het voetbaldoel geen voorgeboorde openingen aanwezig zijn. De gekromde top van de staak wordt over het grondkader aangebracht. De opening van de haak moet aangepast zijn aan de diameter van de paal. De ankers dienen zo diep mogelijks in de grond te worden gedreven. Ankers met een grotere diameter en/of een ruw oppervlak weerstaan grotere krachten.

Het gebruik van zandzakken. Zandzakken (of andere tegengewichten) kunnen worden gebruikt indien het voetbaldoel wordt opgesteld op een hard oppervlak. Het benodigde aantal zandzakken varieert, afhankelijk van het gewicht en de afmetingen van het voetbaldoel..

Het gebruik van piketten. Piketten, deze mogen niet worden gebruikt voor het verankeren van voetbaldoelen.

Het plaatsen van waarschuwingen. Op een verplaatsbaar doel moeten volgende waarschuwingen worden geplaatst:

  • Niet op het doel klimmen;
  • Doel moet steeds worden verankerd aan de grond.

Het melden van ongevallen. Wanneer er een ernstig ongeval gebeurt ben je wettelijk verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan telefonisch of per e-mail. Faxen is ook mogelijk met dit formulier, Zie hiervoor de contactgegevens.

Tips

Voetbaldoelen die je niet gebruikt moeten op een veilige manier worden opgeborgen. Verwijder het net en plaats de doelen tegen elkaar. Maak de doelen desnoods aan elkaar vast met een ketting of een slot.

Wet

De wet zegt vooral iets over de meldingsplicht.

Tengevolge van de meldingsplicht voorzien in artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 28 maart 2001 betreffende de uitbating van speelterreinen, moeten ernstige incidenten en ernstige ongevallen onmiddellijk door de uitbater worden gemeld aan bij het onderstaande contactadres.

Deze dienst kan dan een onderzoek verrichten om meer te weten te komen over de mogelijke aanleidingen en oorzaken van dergelijke incidenten. Op deze wijze verzamelt de dienst objectieve gegevens over de veiligheid van deze evenementen in België en kan men op een zinnige manier aan preventie doen.

Een ernstig ongeval is een dodelijk ongeval of een ongeval dat een blijvend letsel veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken;

Een ernstig incident is een incident dat aanleiding geeft tot of zou kunnen geven tot een ernstig ongeval.

Afkondigingsdatum
dinsdag, 27 maart, 2001
Formulieren

Wanneer er een ernstig ongeval gebeurt ben je wettelijk verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden. Dit kan telefonisch of per e-mail. Faxen is ook mogelijk met dit formulier, Dit zijn de contactgegevens:

Ministerie van Economische Zaken
Dienst Productveiligheid
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
telefoon 02/206 49 08
fax: 02/206 57 52
e-mail: safety.prod@mineco.fgov.be

Uitgever en website

Voor informatie:
Jan Deconinck
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Kwaliteit en Veiligheid
Reglementering en Controlebeleid
Consumentenveiligheid
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel
E-mail: Jan.Deconinck@economie.fgov.be
Tel.: 02/277.84.85
Fax: 02/277.54.39

Voor het melden van een ernstig ongeval of incident:
Ministerie van Economische Zaken
Dienst Productveiligheid
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
telefoon 02/206 49 08
fax: 02/206 57 52
e-mail: safety.prod@mineco.fgov.be

Op de site heeft het ministerie een eigen databank waarin je over dit onderwerp ook informatie kunt vinden.

Nuttig

Het Koninklijk besluit van 28 maart 2001 over veiligheid van speeltoestellen. Dit besluit is bedoeld voor de fabrikanten van speeltoestellen en bevat de eisen waaraan zij moeten voldoen.

www.recreabel.be. Recreabel is een beroepsvereniging die de gemeenschappelijke belangen behartigt van fabrikanten en leveranciers van speeltoestellen, park- en straatmeubilair en alle andere producten bestemd voor de recreatieve sector.

Een brochure van het ministerie van Economische Zaken over verplaatsbare voetbaldoelen.

Hier vind je ook een handboek voor veiligheid van speelterreinen.

Een interessante brochure waar de belangrijkste aspecten op een begrijpelijke wijze worden toegelicht is "Speel op veilig", van de FOD Economische Zaken.

Contact

Voor meer informatie kun je terecht bij Speelom. Speelom is een samenwerkingsverband van een heel aantal organisaties, waaronder Recreabel, Kind & Samenleving en VVJ, die vorming aanbieden over veiligheid van speelterreinen.

Adresgegevens:
Secretariaat VZW Speelom
Ossenmarkt 3
2000 Antwerpen
Tel. 03 821 06 06
E-mail: speelom@vvj.be

Grondgebied
Trusty