Verplichtingen van een vzw

Verplichtingen van een vzw

Korte omschrijving

Je hebt de knoop doorgehakt en kiest met je vereniging om een vzw op te richten. Een rit die niet op een, twee, drie gereden is. Eens de organisatie rechtspersoonlijkheid heeft, moet ze blijvend enkele verplichtingen nakomen om het statuut te kunnen behouden.

Relevantie

Alle verenigingen die binnen het decreet Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleid erkend willen worden en/of werkingssubsidies willen ontvangen, moeten in principe de gedaante van een vzw aannemen. Dit statuut brengt enkele (administratieve en fiscale) verplichtingen met zich mee voor de organisatie. Een kort overzicht en een beetje uitleg om je op weg te helpen:

De vzw-wet voorziet zowel administratieve als fiscale verplichtingen voor een vereniging zonder winstoogmerk. Expliciet of impliciet in de wet verwoord; de ene het gevolg van de andere... we overlopen ze kort.

Administratieve verplichtingen

  • Verplicht op te richten organen

Om een vzw te runnen, moeten enkele organen opgericht worden die de nodige beslissingen 'in naam van de vereniging' kunnen nemen.

Artikel 2 van de vzw-wet verplicht het opnemen van twee organen in de statuten: de algemene vergadering en de raad van bestuur. Dit wil impliciet zeggen dat ze ook effectief moeten opgericht worden. Het kan ook niet anders, want de wet kent aan deze organen een aantal exclusieve taken toe - taken die niet op anderen overgedragen kunnen worden!

De algemene vergadering moet de jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het komende jaar goedkeuren en aan de bestuurders 'kwijting' verlenen. Dit wil zeggen dat deze vergadering al minstens één keer per jaar moet samenkomen om zich van deze wettelijke taak te kwijten. Maar dit zijn lang niet alle taken die op de A.V. rusten: statutenwijzigingen, aanstellen en afzetten van bestuurders,... Ook hoe ze die taken concreet moet uitoefenen moet uitgelegd zijn in de statuten. De statuten kunnen bovendien bijkomende taken aan de A.V. toeschrijven.

De raad van bestuur bestaat uit minstens drie personen, tenzij er maar drie leden zijn, dan zijn er maar twee bestuurders! Er zijn altijd minder leden in de raad van bestuur dan dat er 'effectieve' leden van de vereniging zijn (art. 13).

De raad van bestuur moet de jaarrekening en begroting (die de A.V. moet goedkeuren) opstellen. Deze vergadering zal dus eveneens minstens één keer per jaar moeten samenkomen. Ook de raad van bestuur heeft nog een reeks andere taken. Alle taken en bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering verleent, zijn taken van de raad van bestuur. De raad vertegenwoordigt bovendien de vereniging in en buiten rechte. In kleine(re) organisaties zal de raad van bestuur bijvoorbeeld ook het 'dagelijks bestuur' van de vereniging op zich nemen. Dit brengt met zich mee dat de raad in de praktijk veel vaker zal vergaderen dan die ene, minimaal verplichte, keer.

Om de raad van bestuur bij te staan of om diens taken te verlichten kan een vereniging (maar dat is niet verplicht) andere organen oprichten die 'het dagelijks bestuur' waarnemen of die 'de vereniging vertegenwoordigen'.

  • Ledenregister

Artikel 10 van de vzw-wet stelt dat de raad van bestuur op de zetel van de vereniging een 'register van leden' houdt, waarin de naam, voornaam en woonplaats van de leden van de vereniging vermeld staan (of, als het gaat om leden-rechtspersonen, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel). In dit register oogt men op de 'effectieve' (of 'werkende' of 'vaste') leden. Dit zijn meteen ook de leden die stemrecht hebben in de algemene vergadering.

Het ledenregister moet constant up to date gehouden worden! Als de ledensamenstelling van de vereniging verandert, moet het register binnen de acht dagen nadat de raad van bestuur er kennis heeft van gekregen, aangepast worden. Het is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur dat dit register geactualiseerd wordt... het is onvoldoende dit slechts jaarlijks te doen als in de loop van het jaar verschillende wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Sinds 2009 is het niet meer nodig dat bijgewerkte versies van het ledenregister over te maken aan de rechtbank van koophandel. Het volstaat dat het register op de zetel van de vereniging gehouden wordt.

  • Vermelding van 'vzw'/'vereniging zonder winstoogmerk'

Alle 'officiële' documenten die uitgaan van de vzw (akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen) moeten zowel den naam van de vereniging als, onmiddellijk ervoor of erna, 'vzw' of 'vereniging zonder winstoogmerk' vermelden! Deze verplichting is opgenomen in artikel 11 van de vzw-wet.

De bestuurder die voor de vereniging dergelijke documenten opmaakt, maar die vermelding(en) niet opneemt, zal persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden voor verbintenissen die in die 'onvolledige' documenten aangegaan worden.

Fiscale verplichtingen

Een vzw moet geen belastingen betalen op haar inkomsten uit haar activiteiten. Ter compensatie heeft de overheid vzw's echter wel onderworpen aan een paar andere belastingen: de patrimoniumtaks en de rechtspersonenbelasting.

  • Patrimoniumtaks

De patrimoniumtaks is een belasting 'tot vergoeding van de successierechten'. Het komt erop neer dat de vereniging moet opgeven wat ze aan patrimonium heeft (onroerende en roerende goederen) en hoeveel dit zou opbrengen als het allemaal zou verkocht worden - net zoals er een waarde op een erfenis geplakt wordt, waar dan erfenisrechten (of successierechten) moeten betaald worden door erfgenamen.

Als het vermogen kleiner is dan 25.000€, dan moet geen patrimoniumtaks betaald worden - het vermogen is dan te klein. Ligt het vermogen hoger dan 25.000€, moet hierop 0.17% aan belasting betaald worden. Voor de meeste jeugdverenigingen, die geen eigen lokalen of andere infrastructuur bezitten, zal het vermogen de 25.000€ niet overschrijden.

Het is wel de verantwoordelijkheid van de organisatie om uit eigen beweging de vermogensstaat op te maken en de taks te betalen als die van toepassing zou zijn... de belastingdienst zal geen 'aanslagbiljet' opsturen.

  • Rechtspersonenbelasting

Wat voor commerciële bedrijven de vennootschapsbelasting is, is voor een vzw de rechtspersonenbelasting. Eigenlijk is dit het equivalent van de inkomstenbelasting of personenbelasting. Net zoals gewone burgers moet elke rechtspersoon (onderneming of organisatie...) jaarlijks deze belasting betalen, waarvoor iedereen een aanslagbiljet ontvangt. Mocht je vereniging geen dergelijk aanslagbiljet ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de vereniging om zelf navraag te doen om die situatie recht te zetten via het regionale belastingskantoor.

De meeste jeugdorganisaties zullen een blanco biljet kunnen terugsturen. Wel moet de verantwoordelijke/bevoegde bestuurder de gegevens van de vzw in- of aanvullen en het handtekenen. Als bijlage moet je een overzicht van inkomsten en uitgaven meesturen ter controle.

Laat je na een biljet aan te vragen (als je er geen gekregen hebt) of je biljet terug te sturen, zal de belastinginner een forfaitair bedrag als belasting in rekening gebracht worden. Meestal valt dit duurder uit voor de vereniging dan wanneer je de regeltjes volgen.

  • Neerleggen van de jaarrekening

Elk boekjaar heeft een jaarrekening... en die moet neergelegd worden. Kleine vzw's leggen hun jaarrekening neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel van hun arrondissement; andere/grotere vzw's bij de Nationale Bank van België.

Afhankelijk van de grootte van de vereniging zal de organisatie een andere boekhouding (en dus een ander model van jaarrekening) moeten voeren: kleine vzw's mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren (enkelvoudig boekhouden); maar zij mogen ook kiezen dubbel te boekhouden. Dubbel boekhouden is verplicht voor grote verengingen. Hele grote vzw's moeten bijkomende controle op hun dubbel boekhouden toestaan door aangestelde commissarissen.

Verschillende modellen voor de verschillende jaarrekeningen (en boekhoudingen) kan je vinden bij het vsdc.

Stappenplan

De wet voorziet naast de verplichtingen zelf ook hoe je eraan tegemoet moet komen. Je krijgt met andere woorden geen vrijheid om de plichten in te vullen zoals het je past - nogal wiedes; als elke vzw zomaar haar ding zou mogen doen, is het hek van de dam. Iedereen is gebaad bij een beetje eenvormigheid, al kruipt dat bij de een al wat meer in de kleren als bij de ander!

Wees nauwkeurig als het op plichten aankomt. Leef je ze niet na, staan er sancties te wachten - van een forfaitaire belastingheffing tot een persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders die in de fout gingen.

Tips

Als je start met een vzw is het van groot belang om 'goede' statuten uit te werken. Een duidelijke taakverdeling (let wel, sommige taken zijn in de wet exclusief toegekend aan de A.V. of de R.v.B.) tussen de verschillende organen en zoeken naar de juiste personen voor de verschillende bestuursfuncties maken de werking van de organisatie efficiënter en eenvoudiger. Hoe beter de statuten, hoe duidelijker de taakverdeling en hoe competenter de leden van de organen, des te makkelijker de werking van de organisatie te overzien valt!

De oprichting van de algemene vergadering en de raad van bestuur is verplicht. Daarnaast heb je de mogelijkheid nog andere organen op te richten om de werking van de organisatie transparanter te maken (een orgaan voor het 'dagelijks bestuur' en eentje voor de 'vertegenwoordiging van de vereniging'). Voor een kleine(re) of beginnende organisatie misschien minder voor de hand liggend, maar je kan dergelijke organen best al opnemen in je statuten. Door ze op te nemen in de statuten ben je nog niet verplicht deze organen op te richten. Groeit je organisatie en is er nood aan een verdere taakverdeling, dan kan je de vergaderingen alsnog in het leven roepen.

Wet

De volledige vzw-wet kan je o.a. raadplegen bij het Vlaams Studie- en DienstenCentrum voor vzw's.

We geven je enkele artikels mee uit de vzw-wet waarin een aantal van de besproken verplichtingen min of meer uitdrukkelijk worden opgelegd. De artikels zijn volledig weergegeven... Soms is het een kluwen, maar zo zie je maar dat elk artikel zijn belang heeft in de wet - en dus ook helemaal doorgrond moet worden!

Art 2: De statuten van de vereniging vermelden ten minste:

1° de naam, voornaam en woonplaats van iedere stichter, of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, rechtsvorm en het adres van de zetel;

2° de naam en het adres van de zetel van de vereniging, alsook de vermelding van het
gerechtelijk arrondissement waaronder zij ressorteert;
3° het minimum aantal leden, dat niet minder mag zijn dan drie;
4° de precieze omschrijving van het doel of van de doeleinden waarvoor zij is opgericht;
5° de voorwaarden en de formaliteiten betreffende toetreding en uittreding van de leden;
6° de bevoegdheden van de algemene vergadering en de wijze van bijeenroeping ervan, alsook de wijze waarop haar beslissingen aan de leden en aan derden ter kennis worden gebracht;

a) de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang
van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel    gezamenlijk, ofwel als college, en de duur van hun mandaat;
b) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen gemachtigd de vereniging overeenkomstig artikel 13, vierde lid, te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college;
c) in voorkomend geval, de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen aan wie het dagelijks bestuur van de vereniging is opgedragen overeenkomstig artikel 13bis, eerste lid, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waar-op zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college;
8° het maximumbedrag van de bijdragen of van de stortingen ten laste van de leden;
9° de bestemming van het vermogen van de vereniging ingeval zij wordt ontbonden, welk vermogen tot een belangenloze doelstelling moet worden aangewend;

10° de duur van de vereniging ingeval zij niet voor onbepaalde tijd is aangegaan.
Deze statuten worden bij authentieke of bij onderhandse akte vastgesteld. In dat laatste geval moeten zij in afwijking van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek, slechts in twee originelen worden opgesteld.

Art.4: Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1° de wijziging van de statuten;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de uitsluiting van een lid;

8° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9° alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Art. 10: Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die hij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging. De Koning bepaalt de nadere regels waaronder dit inzagerecht wordt uitgeoefend.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd.

Art. 11: Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van verenigingen zonder winstoogmerk, vermelden de naam van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “v.z.w.”, en het adres van de zetel van de vereniging.
Eenieder die in naam van een vereniging meewerkt aan een in het eerste lid vermeld stuk waarop één van deze vermeldingen niet is aangebracht, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de vereniging krachtens dit stuk heeft aangegaan.

Art. 13: De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering, worden toegekend aan de raad van bestuur.
De statuten kunnen de bevoegdheden die op grond van het vorige lid aan de raad van bestuur worden toegekend, beperken. Deze beperkingen, alsook de taakverdeling die de bestuurders eventueel zijn overeengekomen, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij zijn bekendgemaakt.
De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen, kan evenwel op de wijze bepaald in de statuten worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of lid die ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college optreden. Deze beslissing is tegenwerpbaar aan derden onder de voorwaarden bepaald in artikel 26novies, § 3.

Art. 17:

§ 1. Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, opgemaakt overeenkomstig dit artikel, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

§ 2. De verenigingen voeren een vereenvoudigde boekhouding die tenminste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen, overeenkomstig een door de Koning vastgesteld model.
§ 3. De verenigingen houden evenwel hun boekhouding en maken hun jaarrekening op overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, wanneer bij de afsluiting van het boekjaar, met betrekking tot ten minste twee van de volgende drie criteria de onderstaande cijfers op hen van toepassing zijn:
1° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 voltijdse werknemers, zoals door de wetgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, of voor de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemd koninklijk besluit, die zijn ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;
2° in totaal 250.000 Euro aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;
3° een balanstotaal van 1.000.000 Euro.
De Koning past de verplichtingen die voor verenigingen voortvloeien uit de voornoemde wet van 17 juli 1975 aan de bijzondere aard van hun werkzaamheden en hun wettelijk statuut aan.
De Koning kan bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
§ 4. De §§ 2 en 3 zijn niet van toepassing op: 1° verenigingen die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen zijn aan bijzondere, uit een wetgeving of een overheidsreglementering voortvloeiende regels betreffende het houden van hun boekhouding en betreffende hun jaarrekening, voor zover zij minstens gelijkwaardig zijn aan die bepaald op grond van deze wet; 2° verenigingen als bedoeld in artikel 1, 1° van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.
§ 5. De verenigingen moeten één of meer commissarissen belasten met de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid in het licht van de wet en van de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld wanneer het aantal tewerkgestelde werknemers, gemiddeld over het jaar, het equivalent van 100 voltijdse werknemers zoals door de werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, of voor de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemd koninklijk besluit, ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, te boven gaat.

De verplichting van het vorige lid geldt ook wanneer de vereniging bij de afsluiting van het boekjaar met betrekking tot ten minste twee van de volgende criteria de onderstaande cijfers te boven gaat:

1° het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 50 voltijdse werknemers zoals door de werkgever meegedeeld krachtens het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, of voor de werknemers die uitgesloten worden uit het toepassingsgebied van voornoemd koninklijk besluit, ingeschreven in het personeelsregister dat wordt gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;

2° in totaal 6.250.000 euro aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde;

3° een balanstotaal van 3.125.000 euro.
De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van bedrijfsrevisoren.
De Koning kan bovenvermelde bedragen aanpassen aan de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen.
§ 6. Binnen dertig dagen na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering wordt de jaarrekening van de verenigingen bedoeld in § 3 door de bestuurders neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Overeenkomstig het voorgaande lid worden gelijktijdig neergelegd:
1° een stuk met de naam en voornaam van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissarissen die in functie zijn;
2° in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen.
De Koning bepaalt de nadere regels volgens welke en de voorwaarden waaronder de in het eerste en het tweede lid bedoelde stukken moeten worden neergelegd, alsmede het bedrag en de wijze van betaling van de kosten van de openbaarmaking.
De neerlegging wordt alleen aanvaard indien de op grond van dit lid vastgestelde bepalingen worden nageleefd.
Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging wordt daarvan melding gemaakt in een door de Nationale Bank van België aangelegd be-stand op een drager en volgens de nadere regels die de Koning vaststelt. De tekst van de vermelding wordt door de Nationale Bank van België neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel die het dossier van de vereniging als bedoeld in artikel 26novies aanlegt en wordt bij dat dossier gevoegd.
De Nationale Bank van België reikt aan degenen die er, zelfs schriftelijk, om vragen, een afschrift in de door de Koning vastgestelde vorm uit, hetzij van alle stukken die haar op grond van het eerste en het tweede lid worden overgezonden, hetzij van de stukken als bedoeld in het eerste en het tweede lid die haar worden overgezonden en betrekking hebben op de met name genoemde verenigingen en op bepaalde jaren. De Koning stelt het bedrag vast dat aan de Nationale Bank van België moet worden betaald voor de verkrijging van de in dit lid bedoelde afschriften.
De griffies van de rechtbanken van koophandel ontvangen van de Nationale Bank van België kosteloos en onverwijld een afschrift van alle stukken bedoeld in het eerste en het tweede lid in de vorm die door de Koning is vastgesteld.
De Nationale Bank van België is bevoegd om, volgens de nadere regels die door de Koning zijn vastgesteld, algemene en anonieme statistieken op te maken en bekend te maken over het geheel of een gedeelte van de gegevens vervat in de stukken die haar met toepassing van het eerste en het tweede lid worden overgezonden. § 6 bis. Paragraaf 6, eerste lid, is niet van toepassing op de in § 4, 2° bedoelde verenigingen.
§ 7. De artikelen 130 tot 133, 134,661,2,3 en 6, 135 tot 137, 139 en 140, 142 tot 144, met uitzondering van artikel 144, eerste lid, 6° en 7°, van het Wetboek van vennootschappen zijn van overeenkomstige toepassing op de verenigingen die een commissaris hebben benoemd. Ten behoeve van dit artikel moeten de woorden “wetboek”, “vennootschap” en “rechtbank van koophandel”, aangewend in voornoemde artikelen van het Wetboek van vennootschappen, worden begrepen als respectievelijk “wet”, “vereniging” en “rechtbank van eerste aanleg”.
§ 8. De Commissie voor boekhoudkundige normen opgericht bij de wet van 17 juli 1975 met
betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen heeft ten aanzien van de verenigingen
zonder winstoogmerk tot taak de regering en het Parlement op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen, door middel van adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en de beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding.

De werkingskosten van de Commissie voor boekhoudkundige normen worden gedragen door de verenigingen zonder winstoogmerk die, overeenkomstig §6, hun jaarrekening openbaar moeten maken door neerlegging bij de Nationale Bank van België. De Koning bepaalt het bedrag van deze bijdrage, die echter niet hoger mag zijn dan 3 euro 72 cent, geïndexeerd volgens dezelfde regels als deze die werden vastgesteld voor de indexering van de wedden en lonen in de overheidsdiensten. De Nationale Bank van België int deze bijdrage samen met de kosten voor de openbaarmaking van de jaarrekening en maakt haar over aan de Commissie.

Afkondigingsdatum
woensdag, 1 mei, 2002
Formulieren

Modellen voor het aanvraagformulier I: Inschrijving en/of tot bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en het formulier II: Wijziging van de inschrijving kan je allebei downloaden bij bet vsdc - net zoals de verschillende modellen voor de boekhouding etc.

Uitgever en website

FOD Justitie - Directoraat-Generaal wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden, Diensten giften en legaten

Waterloolaan 115B - 1000 Brussel

tel.: 02/542.65.11 - fax.: 02/542.70.97 - mail: burgerlijke.wetgeving@just.fgov.be

web: www.just.fgov.be

Voorbeelden
Nuttig

Het Vlaams Studie- en DocumentatieCentrum voor vzw's adviseert en begeleidt vzw's door het kluwen van regelgeving rond vzw's. Bij hen kan je tevens terecht voor formulieren, modellen en volledige overzichten van wetgeving.

vsdc: Leuwestraat 166 - 8560 Wevelgem

tel.: 056/41.03.68 - fax.: 056/41.57.74 - mail: info@vsdc.be - web: www.vsdc.be

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciaal of nationaal secretariaat. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisaties, kan je steeds contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Grondgebied
Trusty