Verzekeringen in het jeugdwerk

Verzekeringen in het jeugdwerk

Korte omschrijving

Niks zo goed als goed verzekerd zijn. Dat geldt zeker voor de jeugdwerksector. Maar waarvoor of waartegen verzeker je je best? Er zijn zoveel verschillende soorten verzekeringen, moeilijk te begrijpen polissen en je weet niet altijd precies waarvoor je door je verzekering gedekt bent. Kortom je ziet door de bomen het bos niet meer. Deze fiche is geen echte bespreking van een regel maar eerder bedoeld om je wat wegwijs te maken in ‘verzekeringsland’.

Relevantie

Er gebeurt een ongelukje tijdens een speelplein of je jeugdlokaal brandt af. Situaties die zich kunnen voordoen, maar waar kan je je eigenlijk verzekeren en waar moet je op letten?

Wat is een verzekering en wie is erbij betrokken?

Een verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich tegen betaling van een (jaarlijkse) premie tegenover de verzekeringnemer verbindt eventuele schade te vergoeden. Bij het afsluiten van de overeenkomst is het ontstaan van de schade een onzekere gebeurtenis. Als de schade zich voordoet, dan zal de verzekeraar de schade vergoeden; doet de schade zich niet voor, dan heeft de verzekerde de premie betaald en krijgt hij deze ook niet terug.

De eerste betrokken partij is de verzekeraar: een verzekeringsmaatschappij of een bank. De verzekeraar werkt vaak met tussenpersonen: een makelaar, die een of meerdere maatschappijen vertegenwoordigt, of een agent, die slechts voor een maatschappij werkt. Daarnaast is er sprake van de verzekerde. Dit is diegene die de verzekering afsluit. Soms komt er bovendien een 'begunstigde' aan te pas. Deze sluit de verzekering niet zelf af, maar zal wel de uitkering ontvangen.

Soorten verzekeringen

In het jeugdwerk kan je een onderscheid maken tussen wettelijk verplichte verzekeringen, aanbevolen verzekeringen (als je vereniging bijvoorbeeld grote financiële risico's loopt) en facultatieve verzekeringen (die handig zijn, maar niet zo nodig... een extraatje). Bovendien kunnen sommige persoonlijke verzekeringen ook een toepassing vinden binnen het vrijwilligerswerk.

 • Verplichte verzekering:

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) is verplicht voor een groot aantal verenigingen door de nieuwe vrijwilligerswet. Meer hierover vind je elders op de databank in onze aparte fiche over aansprakelijkheid van vrijwilligers in het jeugdwerk en ook in de fiche vrijwilligerswerk

Voor deze verzekeringen werden minimumgarantievoorwaarden uitgewerkt in een aantal Koninklijke Besluiten en Uitvoeringsbesluiten. Deze minima laten echter toe dat een verzekeraar niet alle aansprakelijkheidsgronden moet aanvaarden/verzekeren. M.a.w. hij kan bepaalde uitzonderingen vastleggen waarvoor de verzekering dan niet zou gelden. Je kan je best voor meer dan louter deze minimumvoorwaarden verzekeren!

 • Aanbevolen verzekeringen:

Voor organisaties die met vrijwilligers werken, maar niet vallen onder de verzekeringverplichting is het ten zeerste aan te raden een verzekering BA af te sluiten! Hierdoor worden de vrijwilligers beter beschermd (al leidt dit niet tot een 'immuniteit' voor hun daden zoals bij verenigingen die wel onder de verplichting vallen...)

Een verzekering lichamelijke ongevallen dekt de kosten voor het herstel van lichamelijke schade na een ongeval. Een ongeval wordt in de wet gedefinieerd als een plotse toevallige gebeurtenis, door de werking van een uitwendige kracht, buiten de wil van het slachtoffer en waarbij een letsel wordt veroorzaakt dat door een geneesheer kan worden vastgesteld.

Als er bijvoorbeeld drank of drugs in het spel zijn zal de verzekering de ongevalschade niet dekken!

Zorg ervoor dat iedereen - zowel vrijwilligers als deelnemers aan activiteiten - in je vereniging is aangesloten. De verzekering BA dekt immers geen lichamelijke schade bij de vrijwilligers!

Een verzekering tegen brand en aanverwante risico's (stormschade, waterschade,...) is geen overbodige luxe. Deze verzekering dekt in eerste instantie de schade aan gebouwen en inboedel die door een brand veroorzaakt is. Hiervoor moet je wel elk jaar een inventaris van de inboedel meedelen aan je verzekeraar, zodat je weet wat je kan recupereren als je inderdaad op deze verzekering beroep zou moeten doen.

Vaak kom je hier de clausule 'afstand van verhaal' tegen. Dit wil zeggen dat de verzekerde in de polis laat opnemen zich niet tegen de veroorzaker van de schade te keren aangezien zijn verzekering deze schade zal dekken - de verzekeraar zal zich evenmin tegen de schadeveroorzaker keren. Meestal vind je zo'n clausule in huurovereenkomsten waar de verhuurder in zijn brandverzekering afstand van verhaal doet. Veroorzaakt de huurder een brand die het gebouw beschadigt, dan zal de huurder hiervoor niet moeten opdraaien. Let wel, de schade aan de inboedel wordt niet gedekt - daarvoor moet je als huurder zelf een brandverzekering afsluiten. Soms is ook een maximaal bedrag bepaald waarvoor de afstand van verhaal geldt; loopt de schade hoger op, dan moet de huurder alsnog bijspringen om de rest te vergoeden.

Een rechtsbijstandsverzekering dekt dan weer de kosten bij juridische conflicten. Hier wordt m.a.w. de advocaat door de verzekering betaald en moet de verzekerde dit niet uit eigen zak bekostigen. Let wel, ook hier wordt vaak met plafonds van tussenkomst gewerkt - de verzekeraar zal geen eindeloos hoge bedragen blijven ophoesten. Dergelijke verzekering kan handig zijn als bijvoorbeeld een verhuurder van een kampplaats zich niet aan de afspraken houdt en jullie niet tot een akkoord komen over de financiële impact daarvan...

 • Facultatieve verzekeringen

Ook zonder deze extra verzekeringen kan je vrij gerust zijn, maar soms is het handig even te overwegen of ze toch geen goed idee kunnen zijn. Als je toch al met een verzekeringsmaatschappij rond te tafel zit kan het heus geen kwaad dat hij zijn licht op deze verzekeringen laat schijnen voor jullie specifieke situatie.

Een verzekering voor invaliditeit en overlijden is geen eenvoudig gegeven. De procedures bij schadegevallen waarbij iemand een blijvende invaliditeit oploopt of, erger nog, overlijdt, zijn van lange duur en erg complex...

Een verzekering gewaarborgd inkomen is een soort inkomensgarantie. Bij een ongeval waarbij iemand van de vereniging tijdelijk werkonbekwaam wordt, kan het slachtoffer zich op deze verzekering beroepen. De ongevallenverzekering dekt immers alleen herstel van de lichamelijke schade, niet het eventuele verlies van inkomsten bij tijdelijke werkonbekwaamheid. Voor deze verzekering moet onder andere een doktersattest voorgelegd worden en een verklaring van de werkgever...

De verzekering 'alle riscio's' is een soort vergaarbak-verzekering. Een hele hoop uiteenlopende gevallen zoals bijvoorbeeld diefstal, vandalisme, schade bij het vervoeren van goederen etc. komen hier aan bod...

 • Persoonlijke verzekeringen

In je private levenssfeer lopen ook een aantal verzekeringen. Ben je als vrijwilliger actief, kan je eens bij je verzekeraar navragen of je bijkomende stappen moet zetten om je polis uit te breiden naar een dekking van je vrijwilligersactiviteiten.

De verzekering motorvoertuigen bijvoorbeeld is verplicht als je een wagen of motor gebruikt in het verkeer en dekt de schade die je veroorzaakt aan derden door een ongeval. Handig toch als deze polis ook zou werken als je in het kader van je vrijwilligerswerk een ongeval hebt met je eigen wagen...

De gezinspolis ('de familiale') dakt op haar beurt de aansprakelijkheid voor schade die leden van het gezin toebrengen aan derden. Een burgerlijke aansprakelijkheid privéleven dus. Bijvoorbeeld een kind dat bij de buren een raam intrapt tijdens het voetballen. Vrijwilligerswerk wordt geacht plaats te vinden binnen de privésfeer en mag dus niet uitgesloten zijn van de familiale polis. Als je als vrijwilliger actief bent in een feitelijke vereniging die niet valt onder de verzekeringsplicht en ook geen sluitende verzekeringen heeft afgesloten, dan doe je er goed aan je familiale polis te laten uitbreiden!

Stappenplan
Tips

Tips en aandachtspunten.

 • Als je koepel verzekeringen heeft afgesloten, is het aangeraden na te gaan voor wie, wat en welke bedragen de polis geldt. Best sluit je bijkomende verzekeringen af voor alle personen en activiteiten die door deze koepelpolis niet gedekt zijn.
 • Een keuze maken uit de lange lijst van verzekeringsmaatschappijen is geen sinecure. Advies is om niet in zee te gaan met familie en nauwe vrienden. Niet zelden zorgen latere verzekeringsconflicten ook voor ongenoegen binnen de privé-sfeer. Hetgeen niet wil zeggen dat ze je niet met raad en daad mogen bijstaan! Sluit ook niet bij de eerste de beste maatschappij waar je aanklopt een verzekering af. Ga bij verschillende makelaars of agenten langs zodat je hun voorstellen met elkaar kan vergelijken. Bovendien kan je een beetje schermen met deze voorstellen en zou de een of de andere makelaar wel eens met erg gunstige voorwaarden over de brug kunnen komen om je toch als klant te kunnen winnen.
 • Uit je gesprekken met de makelaar of agent zal een 'voostel van verzekering' voortvloeien. Dit is nog geen verzekeringscontract. Lees dit voorstel grondig na. Twijfel je aan de zin of het nut van clausules, aarzel niet vragen te stellen totdat alles duidelijk is, of dring aan om clausules aan te passen of zelfs te schrappen.
 • Op basis van dit voorstel en jullie aanpassingen zal een definitieve polis opgesteld worden. Ook deze moet je aandachtig bestuderen. Zijn alle gevraagde wijzigingen effectief aangebracht? Laat je eventueel bijstaan door iemand met verstand van zaken. Desnoods neem je het document mee naar huis om het daar in alle rust door iemand te kunnen laten nakijken. Zet nooit je handtekening als je iets niet begrijpt! Domme vragen bestaan niet - blijf vragen stellen tot echt alles duidelijk is!
 • Ga na of de overeengekomen dekking voldoende is. Is alles verzekerd? Vermijd onderverzekering (zodat alles naar waarde wordt vergoed) en oververzekering (zodat je geen te hoge premie betaalt tegenover de eigenlijke waarde die je verzekert). Waardeer een stereo-installatie van 500€ niet aan 250€; je zal er immers maar 250€ vergoeding voor ontvangen. Waardeer ze ook niet aan 1000€, want die som zal je er nooit voor krijgen!
 • Breng je verzekeraar op de hoogte van de komst van nieuwe leden bij je vereniging. Zo kan hij de polis snel en correct aanpassen aan de nieuwe situatie. Zorg er wel voor dat hij je dit schriftelijk bevestigt om latere misverstanden te voorkomen.
 • Mocht je het slachtoffer worden van een schadegeval moet je dit onmiddellijk melden aan je verzekeraar! Hoe lang 'onmiddellijk' is, is bedongen in de polis. Heb je niet meteen de mogelijkheid contact met je verzekeraar te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk en verantwoord uitgebreid waarom je je niet aan de overeengekomen termijn hebt kunnen houden!
 • De uitbetaling van de vergoeding gebeurt ofwel integraal - de volledige schade wordt in een keer vergoed (bijvoorbeeld een ongeval) - ofwel niet-integraal, waarbij een wettelijk of contractueel plafond is overeengekomen (bijvoorbeeld een arbeidsongeval).
 • Vaak is er sprake van een 'franchise'. Dit is het 'eigen risico' of het deel van de schade dat je zelf moet betalen. De rest springt de verzekeraar bij (eventueel tot aan het bepaalde plafond). Hoe hoger de franchise, des te lager de premie die je moet betalen. Zoek hierin een goed evenwicht.
Wet

Verzekeringswet

De meeste verzekeringen worden geregeld in de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, kortweg de Verzekeringswet. Hoewel de tekst niet meteen boeiend leesvoer is, wordt deze wet wel als consumentenvriendelijk beschouwd. Enerzijds beperkt ze het aantal verplichtingen waaraan de verzekeringnemer moet voldoen, anderzijds biedt ze duidelijke bescherming van de verzekeringnemer tegen de willekeur van de verzekeraars.

Zo ben je niet meer eindeloos lang gebonden aan een polis waarmee je eigenlijk niet meer tevreden bent. Je kan een polis elk jaar opzeggen mits je dit ten laatste drie maanden voor de vervaldag doet per aangetekende brief. Als de verzekeraar het recht heeft een polis op te zeggen omdat je bijvoorbeeld te veel brokken maakt, dan moet jij dat ook kunnen als je niet meer tevreden bent over de polis. Zeker als je niet te spreken bent over de schaderegeling door de verzekeraar... dan kan je je polis onmiddellijk opzeggen.

Bovendien ben je degelijk beschermd teven eventuele sancties van de verzekeraar als je bijvoorbeeld een schadegeval te laat hebt gemeld, een onvoldoende opgave hebt gegeven van de te verzekeren risico's of als je een kwitantie hebt getekend voor een ontvangen vergoeding, terwijl blijkt dat de schade toch nog hoger oploopt...

Afkondigingsdatum
woensdag, 24 juni, 1992
Formulieren
Uitgever en website
Voorbeelden
Nuttig

Wanneer je een probleem of geschil hebt met je verzekeraar, agent of makelaar kun je je wenden tot de Ombudsdienst Verzekeringen:

Ombudsdienst Verzekeringen - de Meeûssquare 35 - 1000 Brussel

telefoon: 02/547.58.71 - fax.: 02/ 547.59.75 - web: www.ombudsdienst.as

Of je kan terecht bij de Controledienst voor verzekeringen (CBFA). Op hun website vind je ook een lijst terug de bij hen aangesloten makelaars en agenten.

CBGA - Congresstraat 12-14 - 1000 Brussel

telefoon: 02/ 220.52.11 - fax.: 02/ 220.52.75 - e-mail: seg@cbfa.be - web: www.cbfa.be

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft het over enkele verzekeringsmaatschappijen met een vrijwilligersvriendelijk beleid. Onder andere Dexia-verzekeringen, KBC-verzekeringen en Fortis Insurance Belgium met mogelijke contactgegevens en -namen: www.vrijwilligersweb.be/verzekering.htm

Contact

Voor meer informatie kan je terecht bij je eigen provinciale of nationale secretariaten. Ben je geen lid van dergelijke koepelorganisatie dan kun je altijd contact opnemen met Steunpunt Jeugd.

Grondgebied
Trusty